Algemene voorwaarden

voor (online) trainingen, coaching, programma’s inspiratiedagen, cursussen, workshops en Creatrix®-trajecten door Jouw succes-PRAKTIJK!

 

Contactgegevens

Jouw succes-PRAKTIJK!

Correspondentie-adres: Buys Ballotstraat 38 – 2313 TX Leiden
Praktijkadres: Schipholweg 103 – 2316 XC Leiden
Telefoonnummer: 0643408681
E-mailadres: info@jouwsuccespraktijk.nl
KvK-nummer: 51709724
Btw-identificatienummer:NL001805756B37

 

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden voor trainingen, coaching, programma’s, inspiratiedagen, cursussen, workshops en Creatrix®-trajecten. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevatten belangrijke informatie voor u als deelnemer.

Definities

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jouw succes-PRAKTIJK! en de deelnemer, voor (online) trainingen/cursussen/workshops en inspiratiedagen die door Jouw succes-PRAKTIJK! worden georganiseerd.

2) Jouw succes-PRAKTIJK! staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51709724

3) Klant/Deelnemer: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, beroepsgroep of instelling, die een Overeenkomst aangaat met Jouw succes-PRAKTIJK! via email, een inschrijfformulier of op andere wijze.

4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst met Jouw succes-PRAKTIJK! waar de Algemene Voorwaarden voor cursussen en workshops integraal onderdeel van uitmaken.

5) Akkoordverklaring: de deelnemer gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1) Op alle overeenkomsten en leveringen van Jouw succes-PRAKTIJK! zijn de Algemene Voorwaarden voor cursussen/workshops van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Prijzen en informatie

1) De prijzen van de cursussen/workshops staan op de website van Jouw succes-PRAKTIJK! (www.jouwsuccespraktijk.nl) of worden besproken tijdens een gratis sessie of lezing/workhop. De actueel vastgestelde BTW en andere heffingen worden apart vermeld op de factuur.

Totstandkoming Overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer zich via de webshop op www.jouwsuccespraktijk.nl heeft aangemeld, dan wel nadat de deelnemer zich via e-mail heeft aangemeld EN deze aanmelding door Jouw succes-PRAKTIJK! is bevestigd.

2) Is de cursus/workshop waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, in de tijd tussen indienen en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht. De deelnemer komt desgewenst op een wachtlijst.

Betaling

1) De deelnemer dient betalingen bij aanmelding direct te voldoen (in de webshop of per overboeking).

2) In overleg is betalen via overboeking en in termijnen mogelijk.

3) Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusgeld is betaald.

4) Als de werkgever van de deelnemer betaalt, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling.

Wijzigen, Herroepen en Annuleren

1) De deelnemer kan binnen 10 dagen na inschrijving – uitsluitend via e-mail of aangetekende brief aan Jouw succes-PRAKTIJK! – de inschrijving herroepen. Daarna gaat de annuleringsperiode in waaraan kosten verbonden zijn. Dit geldt niet voor het Creatrix®-traject.

2) De cursus kan vanaf 10 dagen na inschrijfdatum tot 6 weken vóór aanvang van de cursus schriftelijk of via e-mail worden geannuleerd.  Er is dan 25% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor de start van de cursus is 40% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken is 60% van het inschrijfgeld verschuldigd en binnen een week voor aanvang het volledige bedrag. Dit geldt niet voor het Creatrix®-traject.

3) Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Jouw succes-PRAKTIJK! zich het recht voor de cursus te annuleren. Jouw succes-PRAKTIJK! zal de klant een nieuwe datum voorstellen. Indien een voorgestelde datum niet schikt, volgt volledige restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld.

4) Annulering van de cursus door de deelnemer dient via e-mail, of aangetekende brief, plaats te vinden en zal afgehandeld worden volgens bovenstaande betalingsvoorwaarden, waarbij restitutie binnen twee weken na de annuleringsdatum zal plaatsvinden.

Klachtenprocedure

1) Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

2) Indien de deelnemer een klacht heeft over een cursus dan kan de deelnemer dit melden via e-mail of per aangetekende brief aan Jouw succes-PRAKTIJK! of info@jouwsuccespraktijk.nl, Buys Ballotstraat 38, 2313 TX  Leiden ter attentie van Marlies van der Hout.

3) Binnen 3 werkdagen zal Jouw succes-PRAKTIJK! via e-mail een bevestiging van ontvangst aan de deelnemer sturen en schriftelijk, via e-mail , reageren op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Jouw succes-PRAKTIJK! een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant. Er wordt gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht het niet lukken binnen deze termijn, wordt u hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, met een indicatie wanneer Jouw succes-PRAKTIJK! een reactie zal geven.

4) Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Jouw succes-PRAKTIJK!. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

Conflict

1) Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, proberen de deelnemer en Jouw succes-PRAKTIJK! dit conflict in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan zal contact worden opgenomen met de klachtencommissie van de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (AbvC). Het oordeel van de klachtencommissie van de AbvC is bindend voor Jouw succes-PRAKTIJK!. Indien blijkt dat Jouw succes-PRAKTIJK! nalatig is geweest zullen eventuele consequenties binnen 20 dagen afgehandeld worden.

Aansprakelijkheid

1) Jouw succes-PRAKTIJK! spant zich in om naar eer en geweten en vermogen trainingen, cursussen, inspiratiedagen en workshops te organiseren en uit te voeren.

2) Jouw succes-PRAKTIJK! is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

3)  Jouw succes-PRAKTIJK! is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

4)  Jouw succes-PRAKTIJK! is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers aan de cursus.

5)  Jouw succes-PRAKTIJK! is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de cursus die de deelnemer beoefent op zijn eigen cliënten. De deelnemer neemt zijn eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen beroepsuitoefening.

6) De deelnemer betreedt de ruimtes, die Jouw succes-PRAKTIJK! gebruikt, op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Jouw succes-PRAKTIJK!.

7)  Jouw succes-PRAKTIJK! is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de cursus.

Vertrouwelijkheid

1) De deelnemer behandelt de verstrekte informatie van de cursus vertrouwelijk. Niets van de inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van de trainer op welke wijze dan ook doorgegeven worden aan derden. Het copyright van cursus berust bij de trainer die de cursus geeft.

2) De uitgegeven manuals, mappen en readers vallen onder het copyright van de trainer.

3) Men is vrij om binnen het werk met het kind (individueel danwel in groepen) de verkregen manuals en readers te gebruiken.

4) Het is te allen tijde verboden om met het verkregen materiaal zelf cursus of training aan professionals te gaan geven.

5) Jouw succes-PRAKTIJK! gaat vertrouwelijk met de gegevens van de deelnemer om. Gegevens van de deelnemer blijven in bezit van Jouw succes-PRAKTIJK! en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Vragen

1) Schriftelijk, via e-mail en mondeling gestelde vragen van administratieve aard met betrekking tot de cursus, dan wel vragen over de inhoud, worden binnen drie dagen beantwoord.

2) Indien beantwoording binnen drie dagen niet mogelijk is, dan ontvangt deelnemer een schriftelijke melding met dagtekening daarvan, met daarin aangegeven op welke termijn beantwoording plaats zal vinden.